Living Streams

รอบนมัสการ 2 (ภาษาอังกฤษ)

รอบนมัสการวันอาทิตย์ ; ศิลามุมเอกของชีวิตเรา! (อังกฤษ)

ฟังคำเทศนา

 

ดูวีดีโอคำเทศนา

 

Share your thoughts...

Comments are closed.