Living Streams

สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

เหล่านี้คือสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบจากบรรดางานประชุมสัมมนา และการอบรมฝึกสอนต่าง ๆ โดยทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ทางออนไลน์ หรือสามารถจัดส่งได้ทั่วโลก