Living Streams

คำพยาน

คำพยาน

Feel free to read what others have said during their experience after joining the Living Streams community

ข้าพเจ้าฝันเกี่ยวกับพระเจ้า 2 ครั้งก่อนที่จะมาเข้าร่วมรอบนมัสการที่คริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในระหว่างการนมัสการและข้าพเจ้าได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า-วลัยลักษณ์ วนาลัย

ข้าพเจ้าต้องแบกรับภาระหนี้สิน แต่ภายหลังจากได้รับอธิษฐานเผื่อจากทีมงานของคริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากธนาคาร ซึ่งแจ้งว่าธนาคารยินดีขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปให้ข้าพเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!-สายทอง เกษร

ข้าพเจ้าต้องแบกรับภาระหนี้สิน แต่ภายหลังจากได้รับอธิษฐานเผื่อจากทีมงานของคริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากธนาคาร ซึ่งแจ้งว่าธนาคารยินดีขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปให้ข้าพเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!-สายทอง เกษร

ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้งานที่ข้าพเจ้าทำได้หยุดงานในวันอาทิตย์ เพื่อข้าพเจ้าจะสามารถเข้าร่วมรอบนมัสการในวันอาทิตย์ได้ และแน่นอนว่าพระเจ้าได้ทรงตอบคำอธิษฐานของข้าพเจ้า ขอบคุณพระเจ้า-วิลาสินี โกฎเพชร

หนี้ของข้าพเจ้าได้ถูกยกเลิกไปหลังจากข้าพเจ้าทำกิจพยากรณ์ด้วยการทำหนังสือยกเลิกหนี้ซึ่งนำโดยอาจารย์คังเส็ง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2013-วนิดา พาณิชย์พัฒนา

ข้าพเจ้ามีอาการปวดแขนข้างขวาตั้งแต่ไหล่จนถึงข้อศอก ข้าพเจ้าได้รับการรักษาจนหายดีในระหว่างรอบนมัสการของคริสตจักร-อภิรดี กฤษดาเรืองศรี

ข้าพเจ้ามีก้อนเนื้อที่บริเวณฝ่ามือ และหลังจากที่ข้าพเจ้าอธิษฐานให้มีการรักษาอาการดังกล่าวในระหว่างที่ข้าพเจ้าดูคำสอนโรงเรียนผู้เผยพระวจนะ ระดับที่ 2 ปรากฏว่าก้อนเนื้อบริเวณดังกล่าวได้หายไป-มารียา สุขะวาที

ข้าพเจ้าทุกข์ทรมานจากอาการติดเชื้อที่หูมาเป็นระยะเวลานานและหมอหลายท่านไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่ภายหลังจากที่ทีมอธิษฐานแบบเผยพยากรณ์ได้อธิษฐานเผื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้รับการรักษาจนเป็นปกติ-ปาลิตา ปัญท์เสนา

หลังจากได้รับบัพติศมาในน้ำ ข้าพเจ้าไม่รู้สึกอยากสูบบุหรี่และรู้สึกยำเกรงพระเจ้ามากขึ้น-วิทยา พลูชนะ

ข้าพเจ้าเป็นคนกรีดยาง ข้าพเจ้าทำงานในสวนยางเวลากลางคืน ในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังกรีดยางอยู่นั้น ข้าพเจ้าได้หยิบงูขึ้นมาโดยเข้าใจว่าเป็นยาง แต่ปรากฎว่าข้าพเจ้าก็ไม่ถูกงูกัด สรรเสริญพระเจ้า-มาลัย เชาวพ้อง