Living Streams

ทีมที่จะออกไปรับใช้

ทีมที่จะออกไปรับใช้

เราส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในคริสตจักรมีส่วนร่วมในทีมที่จะออกไปรับใช้ (ministry team)

วัตถุประสงค์ของ ministry team คือช่วยให้สมาชิกคริสตจักรได้รับการดูแลในวัฒนธรรมแห่งความรักและการยอมรับ สมาชิกทุกคนสามารถใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้ามอบให้เพื่อเสริมสร้าง หนุนจิตชูใจแก่กันและกันด้วยความรักและงานที่ดี (ฮีบรู 12:24-25)

ผ่านทางทีมนี้ สมาชิกสามารถใช้ของประทานและความสามารถด้านต่างๆในการปรนนิบัติพี่น้องคนอื่นๆได้ และยังเป็นช่องทางแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าให้แก่ผู้ที่ยังไม่เชื่อและพาพวกเขาได้มารู้จักกับสมาชิกในทีมและคริสตจักรได้ เราหนุนใจให้สมาชิกทุกคนในคริสตจักรให้มีส่วนในทีมอย่างเต็มที่ เพราะไม่เพียงแค่พวกเขาจะเติบโตในฝ่ายวิญญาณเท่านั้น พวกเขาจะเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ต่อคนอื่นๆด้วย

ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกใน ministry team แต่อยากจะเข้าร่วม คุณสามารถแจ้งความจำนงได้ที่

กรอกตัวอักษรเหล่านี้ลงในช่อง captcha