Living Streams

เกี่ยวกับลีฟวิ่งสตรีมส์

เกี่ยวกับลีฟวิ่งสตรีมส์

เราคือกลุ่มคนที่รักพระเจ้าสุดหัวใจ

คริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ เป็นคริสตจักรคริสเตียนนานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร

คริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์เป็นคริสตจักรที่มีสมาชิกคริสเตียนนานาชาติ ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร เราประกอบด้วยกลุ่มคนที่คลั่งไคล้พระเจ้า นมัสการพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจด้วยจิตวิญญาณและความจริง ทำให้พระประสงค์จากสวรรค์สำเร็จบนโลกด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และรักเพื่อนบ้านด้วยใจจริงโดยผ่านทางประสบการณ์ความรักและความดีงามของพระองค์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต

ด้วยการทำพันธกิจอย่างอัครทูตและเคลื่อนด้วยการเผยพระวจนะ คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ถูกสร้างขึ้นตามแบบของพันธสัญญาใหม่ จากพระธรรมเอเฟซัส 2:20 และ 1 โครินธ์ 12:28 เรารู้ว่าพระสิริของพระเจ้าจะเป็นที่ประจักษ์เมื่อเรานมัสการพระองค์และผู้คนจะได้พบกับพระองค์และรับการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายหลักของเราคือการเตรียมธรรมิกชนสำหรับการทำพันธกิจ เพราะเรารู้ว่าทุกคนมีการทรงเรียกและของประทานเพื่อจะทำงานที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา

คริสตจักรแบบอัครทูตและการเผยพระวจนะที่แสดงให้ผู้อื่นเห็นความงามของพระเยซูคริสต์ พักสงบในการงานของพระองค์ที่เสร็จสิ้นแล้วบนไม้กางเขนและลุกขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ เพื่อช่วยคนให้พ้นจากหุบเขาแห่งความสิ้นหวังและนำพวกเขาไปยังภูเขาแห่งพระสิริพระเจ้า

จัดเตรียมและเสริมสร้างศักยภาพของเหล่าผู้เชื่อรุ่นใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้า ให้อยู่ในความเต็มล้นจากฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แสดงออกถึงหลักการของชีวิตเหนือธรรมชาติ และการงานอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักร เพื่อสร้างสาวกในประเทศไทยและประชาชาติ

ค่านิยมหลักของเรา

 1. พันธกิจไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทำ แต่เป็นสิ่งที่ไหลล้นออกมาจากเรา เรารับใช้จากความมั่งมีและความบริบูรณ์ในพระเจ้าที่ล้นออกมาจากภายใน
 2. ผู้คนมีความสำคัญกับพระเจ้าและมีความสำคัญกับเราด้วยเช่นกัน เราให้เกียรติและเตรียมพวกเขาเพื่อแผนการแห่งพระสิริที่พระเจ้ามีไว้สำหรับเขา
 3. เราทำทุกสิ่งอย่างดีที่สุดด้วยพระทัยของพระคริสต์และฤทธิ์เดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อเป็นการสรรเสริญพระเจ้าและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นในอาณาจักรของพระองค์
 4. เราปรารถนาการทรงสถิตของพระเจ้า เราแสวงหาการทรงสถิตของพระองค์ก็เพื่อก้าวไปสู่ความบริบูรณ์ในพระสิริของพระองค์
 5. เรารักคริสตจักรเหมือนดังครอบครัว ซึ่งความรักนี้นำให้เกิดการเสริมสร้างและการเปลี่ยนแปลง
 6. เราตอบสนองต่อการทรงเรียกของเราด้วยความเชื่อฟังและความมุ่งมั่น เพื่อต่อสู้อย่างทหารที่ดีและเพื่อไปให้ถึงเส้นชัยของเรา
 7. รักพระเจ้าด้วยใจที่เร่าร้อนและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคือรากฐานของความสัมพันธ์ของเราทั้งหมด

Leadership

คณะผู้นำ และ ความเป็นมา

อาจารย์ชี คัง เส็ง เป็นผู้ก่อตั้ง/ อัครทูตและผู้ดูแลคริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ กรุงเทพพระเจ้าทรงใช้ท่านอย่างมากในการประชุมการฟื้นฟู และการสัมมนาผู้นำ/ศิษยาภิบาล ในประเทศอเมริกา แคนาดา ประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต้ ทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา

คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ กรุงเทพฯ เริ่มต้นจากสมาชิกเพียงประมาณ 20 คนในเดือนมกราคม 2009 และในปี 2013 มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 400 คน และยังมีอีก 2 คริสตจักรที่ถูกตั้งขึ้นหลังจากที่ อาจารย์คังเส็ง กลับมาเป็นผู้นำในคริสตจักรซึ่งร่วมก่อตั้งโดยอาจารย์อีก 3 ท่าน ในเดือนกันยายน ปี 2004

จากวันแรกเราได้มองเห็นภาพของคริสตจักรแบบอัครฑูตและการเผยพระวจนะในกรุงเทพฯ ซึ่งจะนำชีวิตใหม่ให้กับเมืองนี้ โดยพระสิริพระเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยพระคุณและความจริง คริสตจักรลอฟวิ่งสตรีมส์มีการเติบโตที่แข็งแรง มีการทะลุทะลวงหลายครั้ง ที่นำไปสู่การมีประสบการณ์ในพระสิริในระดับที่สูงขึ้นในการประชุมของเรา

ในการร่วมงานกับพันธกิจคิงดอมโปรเฟติค เราได้มีการจัดประชุมหลายครั้งด้วยกันเช่น การประชุมคิงดอมเบรคทรู การประชุมอธิษฐานเผยพระวจนะ ซึ่งมีผู้เชื่อนับพันที่เป็นตัวแทนจากคริสตจักรด้วยกันถึง 70 แห่ง ที่ได้รับการอวยพรและเสริมสร้าง

ความเชื่อของเรา

ความเชื่อของเรา

 1. เราเชื่อว่า มีเพียงพระเจ้าแท้จริงเพียงหนึ่งเดียว และพระองค์ดำรงเป็นนิรันดร์ พระเจ้าทรงเป็น 3 บุคคลในพระองค์เดียว คือพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
 2. เราเชื่อว่าพระคัมภีร์นั้นได้ถูกเขียนขึ้นด้วยการดลใจจากพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่เป็นจริงไม่เปลี่ยนแปลง และมีสิทธิอำนาจจากพระเจ้า
 3. เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ พระองค์บังเกิดจากนางมารีย์หญิงพรหมจรรย์ ใช้ชีวิตที่ปราศจากบาป ถูกตรึงบนไม้กางเขนและสละพระชนม์เพื่อเหล่ามวลมนุษย์ พระองค์ฟื้นคืนพระชนม์อีกครั้งในวันที่สามและยังทรงพระชนม์อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าและในประชากรของพระองค์
 4. เราเชื่อว่าเราถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าและถูกสร้างขึ้นเพื่อเดินในพระสิริของพระองค์ แต่เพราะความบาป โรคภัยไข้เจ็บและความตายได้เข้ามาในโลก และสิ่งทรงสร้างจึงต้องทนทุกข์ทรมานและได้รับผลกระทบของความบาป (โรม 3:23)
 5. เราเชื่อว่าเรา ได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ ในการงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน เราจึงกลายเป็นประชากรของอาณาจักรพระเจ้าที่พระเยซูได้มาสถาปนาบนแผ่นดินโลก
 6. เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต (ยอห์น 14:6 ) ผ่านทางการกลับใจ ความเชื่อ และการรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เราได้คืนดีกับพระบิดาและได้กลับสู่ชีวิตในพระสิริของพระองค์
 7. เราเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ฟื้นฟูและรับเราให้เป็นบุตรชายและบุตรหญิงของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานภายในเรา ให้ความเชื่อมั่นกับเรา สอนเราในความบริสุทธิ์ และช่วยให้เราตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์ในชีวิตของเรา
 8. เราเชื่อในการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามอย่างพระธรรม กิจการฯ1:8 และ กิจการฯ 2:04 ซึ่งมีหลักฐานโดยการพูดภาษาพระวิญญาณ เพื่อเสริมสร้างเราในการเป็นพยานของพระองค์
 9. เราเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นพระวิญญาณแห่งพระคุณ ซึ่งนำเราไปสู่ชีวิตที่บริสุทธิ์และเดินไปด้วยความคิดที่เหนือธรรมชาติ เพื่อนำการทรงสถิตของพระเจ้าไปยังทุกๆที่ ที่เราไป
 10. เราเชื่อว่าคริสตจักรประกอบขึ้นด้วยผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ และถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของอัครทูตและผู้เผยพระวจนะ โดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศิลามุมเอก
 11. เราเชื่อว่า คริสตจักรยังคงทำงานของพระเยซูคริสต์ ในการขยายอาณาจักรของพระองค์ โดยการทำลายการงานของมาร ประกาศข่าวดีของอาณาจักรไปยังคนทุกคน ให้บัพติสมาพวกเขา และสอนพวกเขาให้รักและเชื่อฟังพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
 12. เราเชื่อว่าสวรรค์และนรกนั้นเป็นจริง และจะมีการฟื้นขึ้นมาของผู้ที่ได้รับความรอดและผู้ที่ไม่ได้รับความรอด ผู้ที่รอดนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และผู้ที่ไม่ได้รับความรอดนั้นจะถูกลงโทษนิรันดร์

Kingdom Prophetic Ministries

พันธกิจ คิงดอม โพรเฟติกส์

Kingdom Prophetic Ministries

พันธกิจ คิงดอม โพรเฟติก เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรโดยเน้นย้ำถึงการสร้างชุมชนที่เคลื่อนแบบอัครทูต เป็นนักรบแห่งอาณาจักรได้รับการตระเตรียมให้พร้อมสำหรับทำพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้า ผ่านทางงานสัมมนาต่างๆ คำสอนในรูปแบบซีดี ดีวีดี และโรงเรียน กดที่นี่เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์และรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม
กดที่นี่